خوش آمدید!

موسسه مالی ریگاجی صندوق اندوخته پس اندازی خصوصی است که ارایه دهنده تسهیلات مالی به اعضای دایم خود است. فعالیت این موسسه محدود بوده و امکان عضویت در آن صرفا از طریق معرفی توسط یکی از اعضای کنونی امکان پذیر می باشد.

عضویت

موسسه مالی ریگاجی صندوق اندوخته پس اندازی خصوصی است که ارایه دهنده تسهیلات مالی به اعضای دایم خود است. فعالیت این موسسه محدود بوده و امکان عضویت در آن صرفا از طریق معرفی توسط یکی از اعضای کنونی امکان پذیر می باشد.

تسهیلات

موسسه مالی ریگاجی صندوق اندوخته پس اندازی خصوصی است که ارایه دهنده تسهیلات مالی به اعضای دایم خود است. فعالیت این موسسه محدود بوده و امکان عضویت در آن صرفا از طریق معرفی توسط یکی از اعضای کنونی امکان پذیر می باشد.

خدمات

موسسه مالی ریگاجی صندوق اندوخته پس اندازی خصوصی است که ارایه دهنده تسهیلات مالی به اعضای دایم خود است. فعالیت این موسسه محدود بوده و امکان عضویت در آن صرفا از طریق معرفی توسط یکی از اعضای کنونی امکان پذیر می باشد.